محققان دانمارکی که به منظور شرکت در کارگاه بین المللی مقایسه تطبیقی مدیریت و آموزش جنگل در کشورهای دانمارک و ایران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حضور داشتند به همراه محققین و اعضای هیأت علمی دانشگاه از جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته گرگان بازدید کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس دانشکده جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این خصوص گفت: محققان در این بازدید در جریان فعالیت در جنگل های بکر و مدیریت نشده هیرکانی پارسل 32 از سری 1 طرح جنگل داری دکتر بهرام نیا قرار گرفتند.

دکتر شتایی افزود: تشریح وضعیت کلی توده‌های جنگلی مذکور، آشنایی با نحوه حفاظت و مدیریت این جنگل‌ها در این بازدید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه پارسل 2 جنگل مذکور که در گذشته در آنها فعالیت‌های جنگل شناسی و اکولوژیک انجام شده بود، مورد بازدید قرار گرفت و در رابطه با وضعیت فعلی آنها و دخالت‌های پرورشی مورد نیاز سخنانی ارائه شد.
در پایان اساتید و محققان ایرانی و دانمارکی به جمع بندی مطالب عنوان شده و ارائه پیشنهادات پژوهشی، اجرایی و مدیریتی پرداختند.