آب های سواحل تیمور شرقی انواع مختلفی از گونه‌های حیات دریایی را در خود جای داده است.