بحران آب و آتش درهورالعظیم، دامن گاومیش ها را هم گرفت. شعله های آتش هر چه سر راهش باشد را می بلعد؛ از نیزارهای خشک و تشنه تا گاومیش هایی که هور سال ها، مأمن شان است. بی آبی و حریق 13 هزار راس گاومیش را تهدید می کند.عکس:علی مهدی پور