عزت سینما/ آقای بازیگر استاد بینظیر و بی بدیل هنر ایران در گذشت