پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:


خوردن قلب خام گاومیش در یک آیین بومی در میان بومیان "ماسای" در کنیا