پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خودرو پلیس در ایران 

از سال ۱۳۲۰ خودروهای آلمانی، انگلیسی و آمریکایی به خدمت شهربانی کل کشور درآمدند.