اشکان خطیبی نوشته: در حاشیه مراسم فرش قرمز فیلم سینما-نیمکت در برج میلاد با على عمرانى.