آرام جعفری با انتشار عکس زیر نوشت: جاتون خالى عزیز ترینا، آش رشته مادر جانم،تو هواى دبش ،شمشک. همیشه به یادتونم مهربونا.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
آرام جعفری با انتشار عکس زیر نوشت: جاتون خالى عزیز ترینا، آش رشته مادر جانم،تو هواى دبش ،شمشک. همیشه به یادتونم مهربونا.

آرام جعفری