یغما گلرویی که چندی پیش گفته بود ممنوع‌الکار داریم، نسبت به این نوشته روزنامه کیهان واکنش نشان داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
یغما گلرویی که چندی پیش گفته بود ممنوع‌الکار داریم، نسبت به این نوشته روزنامه کیهان واکنش نشان داد.

یغما گلرویی
یغما گلرویی نوشته: کیهان حرف راست هم می زند.

به مبارکی و میمنت - برای یک بار هم که شده - «کیهان» تیتری جز دروغ درباره من منتشر کرده است! البته عنوان «همکار خواننده مرتد» ابتدای این تیتر اشتباه است چون در پانزده سال گذشته من با بیش از دویست خواننده که اغلبشان در همین سرزمین مشغول فعالیتند همکاری کرده ام و خواننده مورد نظر ایشان تنها یکی از آن ها بوده و چند کار من را اجرا کرده. فکر می کنم همان «شاعر هتاک» تیترهای قبلی برایم مناسبتر باشد و حالا به پشتوانه همین صفت «هتاکی» که خود این روزی نامه و سایت های تندرو و دروغباف امثال آن به من نسبت داده اند می خواهم بنویسم که این تیتر - به جز خطاب نسبت داده شده به من - کاملن صحیح است! من طلبکارم! عمر و جوانی و قریحه و استعدادم را از این تشکیلات سانسور و حذف طلبکارم. بگذارید برای یکبار هم که شده تعارف های فروتنانه وطنی را کنار بگذارم. من از بهترین های نسل خود در ترانه بوده و هستم. این را ترانه هایم شهادت می دهند و لجن پراکنی هیچ روزی نامه ای نمی تواند کارنامه ام را نابود کند. در تمام این سالها وقت و عمر خود را صرف معرفی و جا انداختن «ترانه» به عنوان شاخه ای مستقل از آفرینش ادبی کرده ام و با استقبال بی سابقه جوانان از ترانه و ترانه سرایی در این سالها - به کوری چشم دشمنان موسیقی و شعر - مزد خود را هم گرفته ام. بخش عمده ای از دوران کاری ام را گرفتار ممنوعیت بوده ام و ساعتهای زیادی از زمانم را به جای آفرینش ادبی، صرف جنگیدن با این شرایط کرده ام تا صدای ترانه و موسیقی در تنگنا قرار داده شده ی این سرزمین باشم. یکی از دلایل ممنوعیتم هم همین منتقد «دفتر موسیقی» و سیستم معیوب ممیزی آن بودن است که اغلب همکاران به باریکه آب مجوز دلخوش کرده ام به آن تن داده اند و صداشان هم درنیامده. صدها مقاله در این مورد نوشته ام و تعداد زیادی مصاحبه کرده ام و تک تک آن ساعت ها که می توانستند صرف آفرینش ترانه و شعر شوند را از چرخه ای که «کیهان» هم یکی از چرخ دنده های زنگ زده ی آن است طبکارم. من موهای سیاهم، سلامتی ام، جوانی و بخشی از عمر و قریحه م را از این فضای مخرب استعدادسوز طلبکارم، حتا دقیقه هایی را که صرف نوشتن این سطرها کردم.
یغما گلرویی.