نامزد اول حزب الله همچنان میشل عون رئیس حزب مسیحی جریان آزاد ملی لبنان است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مثلث آنلاین : سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان در دیدار با رئیس حزب مسیحی اَلْمَرَدَهْ گفت نامزد اول حزب الله همچنان میشل عون رئیس حزب مسیحی جریان آزاد ملی لبنان است.