خط قرمز این است که تحریم‌ها لغو شود اما نحوه اجرا را باید در قالب تعریف مکانیزم دنبال کرد .