نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی آغاز شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی آغاز شد.


روز گذشته متهم ردیف دوم پرونده نفتی (م .ش) به ارائه دفاعیات خود در برابر کیفرخواست مطرح شده در دادگاه پرداخت .

بر اساس این گزارش ادامه دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده نفتی امروز نیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارائه خواهد شد.

دادگاه های علنی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از 11 مهر امسال آغاز و تاکنون 18 جلسه دادگاه برگزار شده است.

نماینده دادستان در سه جلسه نخست دادگاه کیفرخواست 237 صفحه ای بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی را قرائت کرد.

بابک زنجانی از جلسه چهارم تا چهاردهم به ارائه دفاعیات 200 صفحه ای خود در دادگاه پرداخت و رسول کوهپایه زاده وکیل وی نیز در 4 جلسه از موکل خود دفاع کرد.