پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عکس: امیر خلوصی - روح اله وحدتی - مهدی قاسمی- داود قهردار

مهدی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

سید حسن خمینی و مهدی هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

ظریف در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

سید حسن خمینی ، مهدی هاشمی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

مهدی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

عفت مرعشی و فائزه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

مرعشی، محسن هاشمی و محمد هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

مهدی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

مهدی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

مهدی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

مهدی و فاطمه هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

یاسر هاشمی، محسن هاشمی و محمد هاشمی در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

قاضی زاده هاشمی و حسین فریدون در مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران