سر شتر برگزیده در مسابقات «زیباترین شتر امارات» با محلول زعفران پوشانده شده است.