تصاویر زیبای زیر با استفاده از پهپاد از مناظر طبیعی و شهرهای کشور چین گرفته شده است.