محمدرضا عارف نوشت: ما باید به واسطه جریانات سیاسی و اشخاص تاثیرگذار در کشور، از طریق اجماعی ملی، چالش‎ها و مشکلاتی را که در بخش‎های مختلف داریم؛ برطرف کرده یا کاهش دهیم.

، محمدرضا عارف در دو توئیت پیاپی ضمن هشدار به صاحبان تریبون ها برای در نظر گرفتن مصلحت کشور بر لزوم تحقق گفت و گوی ملی تاکید کرد. او نوشت: در شرایط فعلی و به ویژه پس از حوادث اخیر در کشور، باید تمامی خطبا و افرادی که صاحب تریبون هستند، رعایت مصلحت های کشور را کنند. زیرا همه دغدغه های ما باید در راستای تقویت انسجام و همبستگی ملی باشد.

عارف در توئیت دوم خود ادامه داد: پیام حوادث اخیر در کشور بسیار روشن و واضح است و ضرورت گفت و گو را نشان می دهد.در همین راستا، ما باید به واسطه جریانات سیاسی و اشخاص تاثیرگذار در کشور، از طریق اجماعی ملی، چالش ها و مشکلاتی را که در بخش های مختلف داریم؛ برطرف کرده یا کاهش دهیم.

27216