اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی در حال برگزاری است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان بوده است.