پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

 
 

من نه اسب دارم که بخواهم هزینه نگهداری آن را بدهم و نه در عمرم بیش از یکی دوبار سوار اسب شده ام. اگر کسی از من تقاضای عکس کند امتناع نمی کنم و لذا با هزاران نفر عکس دارم.