پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا
گزارش تصویری نشست خبری برانکو و فریرا

 

عکس : سهیل سعادتمند / فارس