پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شخصی به نام یوسف بخشی،بدلِ ناصرالدین شاه بودکه گاهی درشهرهای دوردست ایران وگاهی درتهران دراوقاتی که به سفرهای چند ماهه فرنگ می‌رفت، نقش شاه را ایفا می‌کرد.