تمرین صبح چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه کاظمی برگزار شد که در این تمرین شایان مصلح پس از چند روز غیبت حاضر شد.