مسجد شیخ زاید ابوظبی امارات در مه کامل فرو رفته است.