سعید زیبا کلام ،فعال سیاسی اصولگرا و برادر صادق زیباکلام در انتخابات مجلس ثبت نام کرد.