لیست انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی برای مجلس ششم در سال 1378 را می بینید.