پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

ویدا جوان نوشت : در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر است..

از حکم حقست و از قضا و قدر است..

 

من جهد همی کنم قضا میگوید

بیرون ز کفایت تو کار دگر است..

اینستاگرام بازیگران 615

ویدا جوان