تصویری از الهام حمیدی در کنار همسرش را مشاهده می کنید.