تصویری از خانم بازیگر را در کابین خلبان هواپیما می بینید.