نیکی کریمی نوشت : چند روزی خیلی درگیر کار های فیلم بودم ، این عکس از مراسم چند روز پیشه ، ایین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران تشکر و خسته نباشید به همه و ممنونم به خاطر این جایزه