اکران مردمی فیلم سه کام حبس در پردیس سینمایی کوروش