مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:با ارزوی دنیایی عاری از خشونت