یک راننده در حرکتی خطرناک از محل عبور سیل گذر کرد و با این حرکت جان خود و سایر سرنشینان را به خطر انداخت.