آیت الله خامنه ای تصریح کردند: یک برنامۀ وسیعی به وسیله آمریکا و عناصر صهیونیست طراحی شده بود که براساس آن قرار بود مناسبات منطقه تغییر کند.

آرشیو
آرشیو