بیوگرافی سخنگوی جدید دولت روحانی

علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولت شد.

آرشیو
آرشیو

آرشیو