اعتراف یک اصلاح‌طلب

محمدرضا تاجیک گفت: جریان اصلاح‌طلبی رو به احتضار است؛ گفتمان قدیم اصلاح‌طلبی در حال احتضار است و چیز نویی برای ارائه کردن ندارد.

آرشیو
آرشیو

بیشتر