لحظه هولناک سقوط یک دختر جوان روس در جریان یک سیرک در مسکو را ببینید.