پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:


شایدبرایتان جالب باشد که بدانید ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور داشت تاثواب ببرد ! اغلب درباریان جمع می شدند و هریک کاری رابرای آش نذری انجام می دادند خودشاه هم نظاره گر کارها بود.
سرآشپزباشی ناصرالدین شاه مثل یک فرمانده امرونهی می کرد و در پایان کار به در خانه هریک از رجال کاسه آشی می فرستاد و آنها نیز می بایست کاسه خالی شده آش را از اشرفی پرمی کردند و به دربار می فرستادند
آشپزباشی کسانی را که میخواست بیشتر از آنها اشرفی بگیرد روی آش آنها روغن بیشتری می ریخت . پرواضح است آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر میکرد و آنکه مثلایک قدح بزرگ آش ( که یک وجب هم روغن رویش ریخته شده) دریافت میکرد حسابی بدبخت می شد
به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی مثلا با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش میشد آشپزباشی به او میگفت: بسیار خوب! بهت حالی میکنم دنیادست کیه! آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشد !!