رحیم مشایی، معاون سابق رییس جمهوری و از نزدیکان محمود احمدی نژاد را در کافه ای در فرمانیه تهران مشاهده می فرمایید.