مهران غفوریان که به دلیل سکته قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود مرخص شد.