سام قریبیان پس از گذشت سالها پرده از راز ماجرای جالبی برداشت.