سعید آقاخانی نوشت : آقا جواد کاش اسم سریال به جای زخم کاری می ذاشتن زخم معده !