قسمتی از صحبتهای شهاب حسینی در برنامه همرفیق را ملاحظه می کنید.