حال بد خانواده جمشید مشایخی با بیماری کرونا مردم دعا کنن