مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس هفتم، هشتم و نهم برای ثبت نام در مجلس یازدهم در وزارت کشور حاضر شد.