منابع آگاه از خبر دادند که شناورهای آمریکایی از ایران دور شدند.