انگلیس سفیر ایران در لندن را به دلیل برخورد با سفیر این کشور در تهران احضار کرد.