جواد عزتی تصویری جدیدی از خود را در فضای مجازی منتشر کرد.