در حال حاضر در ایران دو واکسن آسترازنکا و سینوفارم برای مقابله با کرونا تزریق می‌شوند.