سپند امیرسلیمانی ویدئو زیر را در صفحه مجاز خود منتشر و از مردم تشکر کرد.