گزارش مارکا

سران رئال قصد دارند هرچه زودتر کار انتقال پل پوگبا را نهایی کنند و برای این موضوع نیز تاریخ خاصی را در نظر دارند.

بیشتر
آرشیو
آرشیو