جزئیات بیشتر از اختلال در سامانه هوشمند کارت سوخت ؛ فرآیند سوختگیری به شکل آزاد اتفاق نمی افتد.