بخشی از سخنان علی مطهری در دیدار هم اندیشی با رئیس قوه قضائیه را می بینید