سردار سلامی بیان کرد: آمریکایی‌ها در صحنه‌هایی از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و در صحنه‌هایی از سارقان بین‌المللی نفت پشتیبانی می کنند. بچه‌های ما همه احتمالات را سنجیده بودند، شما گام‌های محکم فرزندانتان را وقتی سوار بالگرد می‌شدند، دیدید. اینها تکثیرشده‌های روح بلند حاج قاسم‌اند. همه اینها قاسم بودند. با همان عشق و شوق و شور برای دفاع از منافع ملت به میدان رفتند. اینها چند سپاهی نبودند، نمادهای درخشش ایمان این ملت بودند که اینچنین برای این ملت افتخار آفریدند